ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL AID ADVOCATEN

 

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Legal Aid Advocaten: de handelsnaam van het kantoor zoals in sub b van dit artikel omschreven;
 2. Het kantoor: Legal Aid Advocatenkantoor, een advocatenkantoor naar Surinaams recht opgericht met als doel de uitoefening van de advocatenpraktijk. Zij houdt kantoor en is gevestigd te Paramaribo aan de van Florastraat no. 65. Slechts dit adres kan als haar domicilie worden beschouwd in de relatie tussen haar en haar cliënten;
 3. Cliënt: contractspartij van het kantoor;
 4. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief de omzetbelasting, verschotten en kantoorkosten zoals in sub f van dit artikel omschreven die het kantoor voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;
 5. Verschotten: De kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
 6. Kantoorkosten: het vast bedrag ter dekking van kantoorfaciliteiten e.d. . Dit bedrag wordt vastgesteld op SRD. 50 (Vijftig Surinaamse Dollars);
 7. Overeenkomsten: alle overeenkomsten van dienstverlening, mondeling danwel schriftelijk die tussen het kantoor en het cliënt totstandgekomen.
 1. Rechtsgebieden

Legal Aid Advocaten houdt zich bezig met alle voorkomende rechtsgebieden in de Surinaamse rechtspleging.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan het kantoor wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 

 1. Overeenkomst van dienstverlening
 1. Een overeenkomst van dienstverlening komt eerst tot stand nadat de opdracht door Legal Aid Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van dienstverlening kan Legal Aid Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en juridische medewerkers krachtens schriftelijke volmacht;
 2. De cliënt stemt ermee in dat Legal Aid Advocaten de overeenkomst van dienstverlening onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig met inschakeling van derden;
 3. Legal Aid Advocaten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de door haar in het kader van de uitvoering van haar diensten ingeschakelde derden.
 1. Declaratie
 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium dan wel het voorschot op het nader vast te stellen honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht aan de cliënt meegedeeld;
 2. Verrichte werkzaamheden worden regelmatig tussentijds gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden;
 3. Legal Aid Advocaten is steeds, als er een honorarium is afgesproken, gerechtigd van de cliënt de betaling van het voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie;
 4. Legal Aid Advocaten behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.
 1. Betaling
 1. Betaling van de declaraties dient uiterlijk binnen één week na factuurdatum geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan 6% per maand voor declaraties in Surinaamse Dollars en 3% per maand voor declaraties in Amerikaanse Dollars.
 2. Indien Legal Aid Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van SRD. 1.500,- (Vijftienhonderd Surinaamse Dollars), zulks vermeerderd met voorschotten ten laste van de cliënt.
 3. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Legal Aid Advocaten gestelde bankrekeningen, dan wel door betaling in contanten ten kantore van Legal Aid Advocaten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van Legal Aid advocaten bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag van SRD. 5.000,- (Vijfduizend Surinaamse Dollars).
 2. Legal Aid advocaten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook en voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 1. Geschillen

Op de overeenkomst is het Surinaams recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Surinaamse rechter. Bij tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.